ارزش ها


ارزش های اخلاقی:
تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی – ایرانی در معماری و شهرسازی.ترویج اصول  معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به مقررات ملی ساختمان و نیز افزایش بهره وری.الزام به رعایت استفاده از  مقررات ملی ساختمان،ضوابط و الزامات شهرسازی و پایبند به مفاد طرح های جامع،تفصیلی و هادی.