مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد علی احتیاطی رئیس هیئت مدیره
مسعود علویان صدر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
بهنام اتابکی عضو هیئت مدیره
فرامرز عالمی عضو هیئت مدیره