مأموریت


امکان سنجی، طراحی و نظارت بر طراح های نوین معماری و شهرسازی و همچنین مجموعه های مذهبی،مسکونی،نظامی،تجاری و اداری،ورزشی،بیمارستانی،هتل و مجموعه های توریستی با بهره گیری از تکنولوژی نوین به منظور تامین رضایتمندی ذینفعان،با اهدافی همچون افزایش سهم بازار،ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات فنی- مهندسی و نیز رضایتمندی کارفرمایان محترم،توسعه توانمندی منابع انسانی و دستیابی به فناوری های روز در زمینه تکنولوژی های طراحی و ساخت.